• नांवश्री. जि.जि. रनवीरकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, हदगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-06-1967

शैक्षणिक अहर्ता

एमएससी

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

हादगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, हदगाव पासून