• नांवGhodke रमेश . G.
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना DEONI
  • Emailmahadev12581@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1960

शैक्षणिक अहर्ता

M.A

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

देवणी

सेवा प्रवेश दिनांक

10-10-1984

सध्याची पदस्थापना

DEONI पासून