• नांवसुपे गणेश देवराम
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना naib tahsildar
  • Emailganeshsupe11@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1988

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc Agri Biotechnology

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

नागपूर शहर

सेवा प्रवेश दिनांक

20-11-2013

सध्याची पदस्थापना

naib tahsildar पासून