• नांवश्री. बी.एस. मोरे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना महसूल सहायक, जि.का. नांदेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

03-01-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नांदेड

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-1985

सध्याची पदस्थापना

महसूल सहायक, जि.का. नांदेड  पासून