• नांवसोनाली धनप्पा मेटकरी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना prob.tahasildar
  • Emailsonalimetkari8@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

21-06-1982

शैक्षणिक अहर्ता

m.sc(physics)

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

वाशीम

सेवा प्रवेश दिनांक

22-07-2014

सध्याची पदस्थापना

prob.tahasildar पासून