• नांवश्री. प्रभोदय मुळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, बीड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

बीड

सेवा प्रवेश दिनांक

20-01-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, बीड  पासून