• नांवश्री. टी.वाय. जाधव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-06-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

बीड

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1981

सध्याची पदस्थापना

सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड  पासून