• नांवश्रीमती.व्ही.व्ही. मनाळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल २), शिरूर अनंतपाळ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-10-1980

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी. (संगणक शास्त्र)

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

शिरुर अनंतपाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

25-11-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल २), शिरूर अनंतपाळ  13-10-2011 पासून