• नांवश्री.आर.एम. देवणीकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (म) udgir
  • Emailrmdeonikar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-12-1976

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.बी.एड.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

जळकोट

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-2011

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (म) udgir 24-04-13 पासून