• नांवश्रीमती.डी.डी. गायकवाड
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल २), चाकूर
  • Emaildrgaikwaddd@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-06-1981

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एच.एम.एस.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

चाकूर

सेवा प्रवेश दिनांक

11-06-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल २), चाकूर  11-05-2011 पासून