• नांवGhagare Sachin Bhagawant
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना probationary deputy collector
  • Emailsachinghagare@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-02-1983

शैक्षणिक अहर्ता

B.E.

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

28-04-2014

सध्याची पदस्थापना

probationary deputy collector पासून