• नांवनजन राजेंद्र मारुतराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार(महसूल)
  • Emailrajnajan@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-04-1984

शैक्षणिक अहर्ता

Bsc agri

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

पाचोरा

सेवा प्रवेश दिनांक

15-09-2012

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार(महसूल) पासून