• नांवBalutai Shivaji Bhagwat
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Wardha
  • Emailbhagwattai@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-09-1984

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

वर्धा

तालुका

वर्धा

सेवा प्रवेश दिनांक

10-05-2013

सध्याची पदस्थापना

Wardha पासून