• नांवShinde Sadashiv Madhu
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsildar SGY Kurla
  • Emailsmshinde56@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-03-1956

शैक्षणिक अहर्ता

S.S.C.

मुळ जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

कुर्ला

सेवा प्रवेश दिनांक

14-01-1977

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar SGY Kurla पासून