• नांवpatil chetan sarjerao
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार भूम
  • Emailchetankop67@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-07-1987

शैक्षणिक अहर्ता

M. Sc.(agri)

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

भूम

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार भूम  15-04-2014 पासून