• नांवश्री. अविनाश महादेव शिंगटे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, भोकरदन
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-08-1983

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

भोकरदन

सेवा प्रवेश दिनांक

15-09-2010

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, भोकरदन  पासून