• नांवDNYANESHWAR kONDIBHAU
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Deputy Controller of Rationing, A region mumbai
  • Emailjaykhilari@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-06-1971

शैक्षणिक अहर्ता

M. Sc.(Agri)

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

जुन्नर

सेवा प्रवेश दिनांक

24-07-1996

सध्याची पदस्थापना

Deputy Controller of Rationing, A region mumbai पासून