• नांवKhole Abhijit Chandrakant
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar,Tahsildar Office, Wada
  • Emailabhijeet.khole@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-06-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

वाडा

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-2011

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar,Tahsildar Office, Wada पासून