• नांवRAUNDAL VISHNU KEDA
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना RESIDENTIAL NIAB TAHSILDAR
  • Emailvkroundal@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

31-12-1957

शैक्षणिक अहर्ता

B A

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

डहाणू

सेवा प्रवेश दिनांक

14-01-1977

सध्याची पदस्थापना

RESIDENTIAL NIAB TAHSILDAR पासून