• नांवचौरे दीपमाला जयपाल
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना sdm erandole
  • Emailvardhini1584@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-09-1984

शैक्षणिक अहर्ता

bsc agri

मुळ जिल्हा

धुळे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

एरंडोल

सेवा प्रवेश दिनांक

17-03-2010

सध्याची पदस्थापना

sdm erandole पासून