• नांवश्री.बी.एस. चाकूरकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उस्मानाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-07-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी., एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

उस्मानाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

19-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उस्मानाबाद  पासून