• नांवश्री. किशोर देशमुख
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अन्नधान्य वितरण अधिकारी, जि.अ. औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी.

मुळ जिल्हा

वाशीम

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

05-08-2004

सध्याची पदस्थापना

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, जि.अ. औरंगाबाद  पासून