• नांवडॉ. विवेक घोडके
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी
  • Emailvivekghodke@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-05-1976

शैक्षणिक अहर्ता

MVSC (Veterinary Microbiology)

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

सिंदखेडराजा

सेवा प्रवेश दिनांक

24-03-2007

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी 15.08.2013 पासून