• नांवश्री.पी.एस. बोरगावकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, देगलूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-01-1972

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नांदेड

सेवा प्रवेश दिनांक

10-12-2002

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, देगलूर  पासून