• नांवश्रीरंग पां. तांबे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SDO Patan, Satara
  • Emailshrirang.tambe24@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-10-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम. एस्सी.कृषी

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

पाटण

सेवा प्रवेश दिनांक

16-09-2000

सध्याची पदस्थापना

SDO Patan, Satara 12-01-2017 पासून