• नांवजाधव कृष्णा छबनराव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना R.O, LATUR
  • Emailkcj786@yahoo.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-06-1969

शैक्षणिक अहर्ता

B.A. B.ED.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

R.O, LATUR पासून