• नांवमिनियार जगदीश गोपीकिशन
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Asst. Commissioner MGNREGS-Mah Nagpur
  • Emailjagmin77@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1967

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc.(Agri)

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

नागपूर शहर

सेवा प्रवेश दिनांक

25-09-1991

सध्याची पदस्थापना

Asst. Commissioner MGNREGS-Mah Nagpur पासून