• नांवश्री.पी.पी. कुलकर्णी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी, हिंगोली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-06-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

हिंगोली

तालुका

हिंगोली

सेवा प्रवेश दिनांक

01-11-2001

सध्याची पदस्थापना

निवासी उप जिल्हाधिकारी, हिंगोली  पासून