• नांवश्रीमती शिंदे विद्या पांडुरंग
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना महसूल सहायक , आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-06-1979

शैक्षणिक अहर्ता

बि.एससी.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

महसूल सहायक , आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद  पासून