• नांवश्री.आर.एस. बावीस्कर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.(स्पेशल)

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

04-05-1977

सध्याची पदस्थापना

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, औरंगाबाद  पासून