• नांवश्री. आर.एस. मोरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक, बागलाण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

बागलाण

सेवा प्रवेश दिनांक

18-09-1984

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक, बागलाण  16-11-2012 पासून