• नांवश्री. ए.के. भामरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, प्रशासन कळवण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम. एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

कळवण

सेवा प्रवेश दिनांक

17-01-1983

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, प्रशासन कळवण 6-11-2012 पासून