• नांवश्री. व्ही.बी. सोनार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, प्रशासन, मालेगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-02-1960

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

मालेगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

22-07-2009

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, प्रशासन, मालेगाव 9-9-2009 पासून