• नांवश्री.आर.ए. वाघ
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भूसंपादन अधिकारी, उल्हास खोरे प्रकल्प, ठाणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

विशेष भूसंपादन अधिकारी, उल्हास खोरे प्रकल्प, ठाणे  02-06-2012 पासून