• नांवश्री.डी.एन. नडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (संगायो), मुंबई उपनगर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-05-1973

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (संगायो), मुंबई उपनगर  05-06-2012 पासून