• नांवश्री.बी.जी. फटांगरे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना DY. COLLECTOR ENC REM DHARAVI
  • Emailbhau_phatangare@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-06-1969

शैक्षणिक अहर्ता

BSC AGRI

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

11-06-1995

सध्याची पदस्थापना

DY. COLLECTOR ENC REM DHARAVI पासून