• नांवश्री.बी.बी. ताटे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, इचलकरंजी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, इचलकरंजी  ---08-2012 पासून