• नांवश्रीमती.अनिता देशमुख
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (गृह), जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-07-1978

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2007

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (गृह), जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर  ---06-2012 पासून