• नांवश्री.एम.एस. ऐतवडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, हातकणंगले
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-06-1978

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

हातकणंगले

सेवा प्रवेश दिनांक

17-01-2008

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, हातकणंगले  30-04-2012 पासून