• नांवश्री.जे.सी. काले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना गोदाम पर्यवेक्षक, सोलापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-02-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

गोदाम पर्यवेक्षक, सोलापूर  24-09-2011 पासून