• नांवश्री. बी.पी. पन्हाळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना महसुल-१ जि.अ. , लातूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-05-1959

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1981

सध्याची पदस्थापना

महसुल-१ जि.अ. , लातूर  20-5-2011 पासून