• नांवश्री.एस.के. घोलप
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), जावळी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-02-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

जावळी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), जावळी 02-06-2009 पासून