• नांवश्री.यु.के. बढे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), दौंड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-11-1968

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

दौंड

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), दौंड  28-06-2011 पासून