• नांवश्री.के.के. मार्गमवार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), मावळ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1957

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

मावळ

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), मावळ  27-06-2011 पासून