• नांवश्री.ए.एन. रेळेकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना प्रादेशिक अधिकारी क्र.२, म.औ.वि.म., पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-09-1962

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

प्रतिनियुक्ती

जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

04-05-1999

सध्याची पदस्थापना

प्रादेशिक अधिकारी क्र.२, म.औ.वि.म., पुणे  पासून