• नांवश्री.राजाराम म्हात्रे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार संगायो, पनवेल
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1971

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पनवेल

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-1999

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार संगायो, पनवेल  पासून