• नांवडॉ.सौ.स्वाती देशमुख
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), कोल्हापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-10-1974

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

24-08-2000

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), कोल्हापूर  01-06-2012 पासून