• नांवश्रीमती विजया यादव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, शिराळा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-10-1975

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सांगली

तालुका

शिराळा

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, शिराळा 30-6-2011 पासून