• नांवश्री.ए.जी. वासुदेव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भूसंपादन अधिकारी, क्र.३, सोलापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-10-1956

शैक्षणिक अहर्ता

पी.डी. कॉमर्स

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

16-09-1979

सध्याची पदस्थापना

विशेष भूसंपादन अधिकारी, क्र.३, सोलापूर  01-07-2010 पासून