• नांवश्री.व्ही.एस. वैद्य
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल, पेण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-04-1959

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पेण

सेवा प्रवेश दिनांक

20-09-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, पेण पासून